Kallelse till årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte Kungälv Kyokushin Karate 2020

Välkomna till föreningens årsmöte som äger rum söndag den 16/2 med start kl 12.00.

Mötet kommer att hållas i föreningens lokaler på Simbadsgatan 2, 44235 Kungälv

För inlämnande av motioner eller förslag på förtroendevalda kontakta någon i styrelsen eller valberedningen.

Dagordning

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 • 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 • 4. Fastställande av dagordningen
 • 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • 6. Val av justeringsmän och rösträknare
 • 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat/balansräkning för år 2019
 • 8. Revisorernas berättelse avseende år 2019
 • 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende år 2019
 • 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
 • 11. Fastställande av medlemsavgifter
 • 12. Val av förtroendevalda
 • 13. Övriga frågor

-Utbyggnad av lokal
-Kanslitjänst

 • 14. Nästa årsmöte
 • .15 Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar styrelsen

Mikael Andersson
Jenny Pettersson
Daniel Zachariasson
Moa Jensen
Ronnie Eliasson
Emma Dahlberg
Gunnar Lindblom