GDPR och personuppgifter

Vi behandlar era personuppgifter när ni söker lokalt aktivitetsbidrag hos Kungälv kommun, Idrott och Förening

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som för- och efternamn, personnummer, mobilnummer och mailadress. Vi sparar även information om din aktivitet, till exempel vilken verksamhet, vilken tidpunkt och vilken lokal du är i.

Syftet med en sådan behandling är att kunna behandla din förenings bidragsansökan utifrån Kungälv kommun, Idrott och Förenings bidragsregler. Vi använder också uppgifterna för uppföljning av bildningsutskottets mål och statistik.

Vi har fått dina uppgifter från din förening. Uppgifterna skickas via din förenings system för närvarohantering eller att din förening har skickat in en bidragsansökan med personuppgifterna. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas och gallras utifrån Bildningsutskottets beslut i gällande dokumenthanteringsplan.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med underbiträden för systemutveckling och förvaltning även med andra, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till tredje land.

Personuppgiftsansvarig är Idrott och Förening, Kungälvs kommun, fritid@kungalv.se. Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller för att begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@kungalv.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Idrott och Förening,
Kungälvs kommun